ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА LIFE

ОИЦ-Варна се включи в онлайн информационен ден за представяне на отворените покани на Програма LIFE, който събра представители на НПО сектора, администрацията, както и други заинтересовани.

LIFE се управлява от ЕК чрез Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда. Финансовият ресурс на програмата за периода 2021 – 2027 г. е общо 5,432 милиарда евро. Тя има значителен принос за постигане целите на Зеления пакт.

По време на срещата бяха представени новостите в програмата, една от които е подпрограмата „Кръгова икономика и качество на живот“. Нейният обхват включва кръгова икономика, отпадъци, шум, опазване чистотата на въздух, води, почви и др. Изцяло нова в обхвата на LIFE е и подпрограмата „Преход към чиста енергия“. Тя допринася за създаване на пазарни и регулаторни „отключващи“ условия за улесняване прехода към климатично неутрална икономика в ЕС.

Присъстващите на информационното събитие бяха запознати с видовете проекти, особеностите и изискванията за тяхното изпълнение, както и с актуалните покани за кандидатстване по програмата и начина за подаване на проектни предложения.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна