Електронен апостил (e-Apostille)

Електронен апостил (e-Apostille) от 15 юни 2020 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) предоставя възможност за издаване на е-Apostille на образователни и удостоверителни документи, издадени от системата на образованието (от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерство на образованието и неговите звена) в apostille.bg

Електронната система включва два компонента – издаване на е-Apostille в електронен формат с цифров сертификат и поддържане на Регистър на издадените Apostilles (е-Register). Иновацията е направена благодарение свързването на всички документи, намиращи се в регистрите за средно образование (от 2007 г.) и за висше образование (от 2012 г.), които са сканирани и се съхраняват в електронен вид. Процедурата е изцяло дигитализирана от подаването на заявката, през заплащането на услугата до получаването на заверените документи, като поставянето на електронния апостил е еднократно, за разлика от хартиената версия.

Новата електронна услуга намалява времето и цената за издаване, гарантира произхода и истинността на документите, елиминира възможностите за фалшификации, улеснява проверките за истинността както на хартиените, така и на е-Apostille в електронна среда.

До средата на м. Септември 2023 г. са издадени над 6000 електронни апостила, както за удостоверяване на образователни документи за кандидатстване на български граждани в чужди висши училища, така и за легализиране на дипломите на чужди граждани, завършили образованието си в България.

Въвеждането на е-Apostille към настоящия момент се прилага само в няколко държави в света, като България е първата в ЕС.

 

 


лого ОПДУ и ЕК

Име на проекта: Проект BG05SFOP001-1.006-0001-C02 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“

Бенефициент: Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Контакти: Вержиния Цанкова - Главен секретар на Националения център за информация и документация, vcankova@nacid.bg, +359 889 000 991

Сайт на организацията: https://nacid.bg/bg/

Информация за проекта в ИСУН: BG05SFOP001-1.006-0001

 

Създадени:

  • Регистър на издадените удостоверения за виза „D“,
  • Обединен регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти,
  • Обединен регистър на професионалните квалификации,
  • Обединен регистър за академично признаване 
  • 10 електронни административни услуги, свързани с издаване на удостоверения за признаване на образователна и научна степен, приемане на кандидати за обучение във висши училища и научни организации и издаване на удостоверения APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение, от висшите училища и научните организации, от МОН.  

 

Надградени:

  • Регистър на висшите училища,  
  • Регистър за научната дейност,  
  • Регистър на академичния състав,
  • Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE