НАДГРАЖДАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ФИНАНСИРАНО ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

На 27 юли 2020 г. заработи новият Единен портал за заявяване на електронни-административни услуги /https://portal.registryagency.bgна Агенцията по вписванията, който е общ за Имотният и Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

За ползване на пълната функционалност на двата регистъра е необходимо да се създаде потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация:

 • сертификат от Агенцията по вписванията.
 • ПИК на НАП 
 • електронен подпис

Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност и защита на личните данни, съгласно европейската регламентация.

В единния портал може да се:

 • извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси;
 • преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. 
 • да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - проверка на статус на заявление и проверка на местонахождение на служба по вписванията. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността "Калкулатор за изчисляване на държавни такси".
 • и много други

Надграждането на Имотния регистър по ОП "Добро управление" e с цел подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги и постигна следното:

 • Надграждане на вътрешно-административни функционалности
 • Въвеждане на нови е-услуги
 • Подобряване работата на Имотния регистър чрез интеграция с Кадастралния регистър;

Проектът е свързан с промяна на подзаконова нормативна уредба във връзка с привеждане на Имотния регистър в съответствие със закона за електронно управление. В резултат на извършени нормативни промени в периода ноември 2020 г. – януари 2021 г., са реализирани нови електронни-административни услуги.  

През юли 2020 г. са пуснати в експлоатация три нови услуги проверка на статус на заявление, калкулатор за изчисляване на държавни такси и справка за служба по вписванията по местонахождение на имота. През януари 2021 г. с влизане в сила на нормативни промени в Правилника за вписванията са пуснати в експлоатация още 6 електронни услуги относно заявяване по електронен път на удостоверения и актове.

Сред електронните услуги, предоставяни от Имотния регистър са:

 • Справки чрез отдалечен достъп от имотен регистър – за документ от имот, за имот, за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания или за избрана служба по вписвания, достъп до електронна партида;
 • Заявления за издаване на удостоверения -  за лице и за имот, включително за определен период;
 • Издаване на заверени и незаверени преписи от актове, вписани в Имотния регистър;
 • Предоставяне на достъп до базата данни на Имотния регистър за служебни цели.

В надградения портал е реализирана възможност за обмен на данни относно скиците и актовете между Агенцията по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предоставя се и възможност за автоматизирано изпращане на актове в изпълнение на чл. 51 от ЗМДТ.

Изградена е  Система за контрол на таксите: всяка една такса се обвързва с конкретна услуга чрез информационната система. По този начин е осигурен контрол върху таксите и информация за реално постъпилите суми.

Всички електронни услуги на Имотния регистър са достъпни на следния електронен адрес: https://portal.registryagency.bg/property-register 


лого ОПДУ и ЕК

Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Агенция по вписванията

Контакти: Антония Георгиева – Ръководител на проекта, Гергана Бъчева-Нинова – координатор на проекта, office@registryagency.bg, тел: +359 2 9486 181

Сайт на организацията: https://www.registryagency.bg/bg/