проект

В Народното събрание бяха представени резултатите от изпълнението на Проект № BG05SFOP001-2.013-0001 с наименование „Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони”. Той е на обща стойност от 1 366

Надграждането на Имотния регистър, с цел подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги, постигна следното:

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г.

Регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище ще реализира международен проект „Урок по финландски – проучване опита на библиотеките във Вантаа в областта на неформалното образование и обучение”. 
На пресконференция директорът на библиотеката Росица Куцарова обясни, че целта е повишаване обучителния капацитет на служителите, проучване на добри практики и прилагането им у нас. 

Община Белослав ще ремонтира улици с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е на стойност 1 100 000 лв.