Обществени обсъждания

BG05M9OP001-1.054 "ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”.

BG05M9OP001-1.051 "ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Съвместни дейности на социалните партньори“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща sp@mlsp.government.bg.

BG05M9OP001-1.044 "ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Умения“"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Умения“. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща skills@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 18.01.2019 г.