Комитет за наблюдение

Правила и състав

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на партньорството, включително в духа на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, който осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната програма. Той изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 г.