През месец юли 2022 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“

подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  62 889 120.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
MT - списък на операциите.xls 55.5 KB