Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са приведени в съответствие с обстоятелствата изложени в Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. дело № 8684/2019 г. на ВАС като по отношение на изискванията за допустимост на разходите по процедурата е премахнато изискването за прилагане от страна на кандидатите към Формуляра за кандидатстване на оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в ДМА/ДНА с предложена продажна цена от производителя/първия доставчик. С оглед определяне на реалистичността на предвидените от кандидатите разходи за закупуване на ДМА/ДНА към Формуляра за кандидатстване е поставено ново изискване, а именно да се приложат две оферти за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена продажна цена. В допълнение представените две оферти не следва да са от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.

Прецизирани са също така и изискванията по отношение на изискуемите за прилагане към Формуляра за кандидатстване документи с цел удостоверяване на мястото на извършване на дейността от страна на фирмите-членове на обединението-кандидат през 2017 г. и 2018 г. Предоставена е възможност за представяне на Справка за предприятието и/или Справка за местните единици на фирмите, членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години, в зависимост от приложимостта на съответния документ.

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 638 лева (59 129 187 евро) европейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-град. Процедура ще подкрепи съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен потенциал в сътрудничество с изследователска организация, които ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 29.01.2020 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg, както и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Файлови документи