УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.004

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България”, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на сключения административен договор, взето в рамките на присъствено заседание  на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 на 17.09.2020 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.