УО на ОПИК публикува Ръководство за изпълнение на договори по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“