Протокол от Седмото официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП