ПО ПРОЕКТ ДОСТАВИХА СПЕЦИАЛИЗИРАН КРАН ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ В БЕЛОСЛАВ

Специализиран кран за изпразване на подземни контейнери беше монтиран на общинския камион за сметосъбиране в Белослав. Надстройката е доставена по проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той е финансиран от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 368 038, 93 лв. Бенефициент е местната администрация.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване дела на рециклирането им, подобряване на системата за събиране на боклук чрез въвеждане на демонстрационна система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на Белослав и насърчаване на месното население да използва цветните контейнери и да събира разделно битови отпадъчни материали като хартия, пластмаси, метал и стъкло.

С европейските средства са обособени 11 площадки на общински терени, като на всяка от тях е разположен комплект от три подземни контейнера с обем 1,5 м3. Те са поставени в специално изградени за целта бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство. Направена е специална надстройка за повдигане и разтоварване на подземните контейнери.

Проектът е стартирал на 20.08.2020 г. и ще продължи до 20.07.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна