#ОИЦ

В рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Завет - Кубрат подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Промените са свързани с изменение на финансовите параметри (до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР).

На 30 септември т.г. в Археологическия резерват „Сборяново” ще се проведе финалното събитие по проект „Младежки инициативи за екологичен преход” на Сдружение „Нов Полет” от село Малък Поровец. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

През октомври започва изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0022-C01 „Бъдеще за децата в община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата му стойност е в размер на 223 424.60 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента.

Целта на проекта е да осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование, здравеопазване и достъп до услуги.

Община Исперих започна изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с. Малък Поровец, с. Белинци, с. Лудогорци, с. Голям Поровец и с. Лъвино)”, като изцяло безвъзмездата помощ е в размер на 200 009 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирането е чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

Общо 1 993 деца и техни близки са ползвали интегрираните услуги на Общностния център за деца и семейства на ул. „Капитан Райчо“ № 103А във Варна, който бе създаден по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Неговият бюджет е 1 768 154, 87 лв. Бенефициент е местната администрация.

Част от уличната мрежа във Вълчи дол ще бъде обновена по проекта „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т.193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Общият размер на инвестицията е 219 496, 12 лева.

В периода от 11-ти до 19-ти септември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе цикъл от информационни срещи в 7-те общини от Разградска област.

Темата на събитията бе „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на българските региони”.

Участваха 130 представители на местните и регионални власти, институции, училища, читалища, неправителствения сектор, фирми, местните инициативни групи, земеделски производители и стопани, безработни и граждани.

Ученици от Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ са приложили знанията и уменията си, провеждайки своята производствена практика в компании на един от Канарските острови - Фуертевентура, в град Коралехо, през месеците юли и август 2023 г. Стажът е финансиран по проект по програма „Еразъм +“. В него са се включили две групи по 20 ученици от гимназията и двама придружаващи учители.

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Той е на обща стойност 391 161,62 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В периода от януари 2021-ва до септември 2023 година Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград изпълни дейностите по проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.