#ОИЦ

Инвестиционният проект на бенефициента „Беркай-2010” ЕООД предвижда разширяване на съществуваща кравеферма и изграждане на пристройка с капацитет 140  крави в землището на село Дянково, община Разград.

Проектът е подкрепен в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Местна инициативна група Исперих актуализира обявата за прием на проектни предложения по Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и НПО, вкл. МИГ Исперих.

В рамките на обявения прием  се подкрепят проекти в тематичните области:

Над 780 публикации в единния информационен портал Eufunds.bg има Областният информационен център-Варна от началото на 2019 година до момента. В секцията на ОИЦ-Варна ежедневно се публикуват текстове, представящи проекти, реализирани по различни оперативни програми или с друго донорско и европейско финансиране. Част от тях са авторски и са резултат от посещения и срещи с бенефициенти на територията на Област Варна.

Проектът „EUstudents in EUwonderland” е финансиран от програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики”. В изпълнение на проектните дейности от 19 до 23 април тази година трима ученици и трима преподаватели от разградското ОУ „Иван С. Тургенев” успешно приключиха поредната мобилност. Тя се проведе в словенското училище OŠ „Škofja Loka-Mesto” в гр. Шкофя Лока. Освен българските участници, в срещата взеха участие и представители на партньорско училище от Турция.

Областният информационен център-Варна проведе работна среща с новото ръководство на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“. В нея се включиха изпълнителният директор на сдружението Костадин Петров и Лазар Лазаров – експерт по прилагане на СВОМР.

Толерантността и  съвместното съжителство на хора от различни религии и етнически групи са акцентът в проект, който събра ученици и учители от пет държави в Средно училище „Христо Ботев” в Кубрат.

В периода от 9 до 13 май училището беше домакин на заключителната среща по проект „EVA-2019-1-DE03-KA229-059560_3” от програмата „Еразъм +”.  В нея участваха  28 ученици и учители от Германия, Португалия, Турция, Естония и Франция. Те бяха настанени в семейства на техни връстници от Кубрат, а учителите - в Ученическото общежитие „Максим Горки”.

Община Вълчи дол набира потребители на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в община Вълчи дол“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В началото на май т.г. местната управа на Исперих подписа договор за продължаване на дейностите по проект „Патронажна грижа +”, Компонент 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Стойността на проекта е 162 463.98 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В рамките на проекта хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, поставени под карантина заради Covid-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си, до началото на месец ноември.

Ученици и учители от Италия, Полша и Испания гостуваха на Средно училище „Гео Милев“ във Варна в рамките на проекта ACTIVE по програма „Еразъм+“. Неговата основна цел е младежите да развият ключови умения като критично мислене, креативност, самостоятелно учене, да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в социалния живот, да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел.

Подписаха договор за изпълнението на проект „Модернизация на оборудването и повишаване качеството на услугите на ЕТ „ЧАР - Илияна Тодорова”.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони в рамките на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общият бюджет на проекта е 61 574 лева, от които 42 486 лева са безвъзмездна финансова помощ, а собственото финансиране е 19 088 лева.