#ОИЦ

Стопанството на фермера Валентин Василев от село Брестовене, община Завет, е от смесен тип. Той стопанисва 4,447 дка земеделска земя и отглежда 75 бр. пчелни семейства.

Община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за децата в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 390 708, 84 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието на децата в нужда в Община Долни чифлик, предотвратяване и противодействие на социалното им изключване, осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, както и на бъдещи родители.

„Път Консулт” ООД реализира проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дружеството е специализирано в областта на пътното строителство, изграждане и рехабилитация на пътища – част от републиканската и общинската пътна мрежа, автомагистрали, площади и паркинги. То извършва и текущо (в т.ч. зимно) поддържане, както и обезопасяване на националната пътна мрежа.

Местната управа на лудогорския град изпълнява проект „Детска кухня” от Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

Към настоящия момент 42 -ма малчугани на възраст от 10 месеца до 3 години от територията на общината получават безплатно обедно детско меню в рамките на проекта.

Продължава приема на документи за ползването на Детската кухня. Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане” на ул. „Цар Иван Асен II” № 1 в общинския център.

Информационен и административен център бе изграден на Фериботен комплекс „Белослав”. Строително-монтажните дейности са изпълнени по проекта „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“. Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Общата стойност на инвестицията е 90 424, 50 лв.

В началото на февруари т.г. се подписа договор за изпълнение на проект „Създаване на съвременна образователна среда чрез модернизация на Основно училище „Васил Априлов”, гр.Исперих”. Той е  с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стойността на проекта е в размер на 3 499 493.26 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента Община Исперих.

Към настоящия момент в ОУ „Васил Априлов” се обучават 593 ученици. То е едно от най-големите училища в област Разград.

Стопанството на земеделския производител Зюлфие Кичукова от село Сейдол, община Лозница, е в сектор растениевъдство. През стопанската 2021 - 2022 г. са отглеждани трайни насаждения от костилков вид - 2,4 дка кайсии , 10 дка малини и 3 дка люцерна. Технологията за отглеждане на насажденията е конвенционална.

Община Варна възнамерява да участва като партньор в проект за усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа с фокус върху развитието на специализирана грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци. Това стана ясно на заседание на Постоянната комисия „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

Бенефициентът „Неткюб” ЕООД завърши проект „Технологична модернизация в предприятието” в областния град, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната икономическа дейност, която развива фирмата е компютърно програмиране.

Бюджетът на проекта е в размер на 260 150 лева, от които 130 075 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на дружеството.

Младият изследовател д-р Мартин Иванов придоби научна степен „доктор“, след като защити дисертационен труд в Медицински университет-Варна. Като част от научна група по неврални стволови клетки в проекта TranStem той изследва експресията на четири гена в зона на мозъка, която продължава да съхранява стволови клетки дори и при възрастни индивиди.