#ОИЦ

В рамките на проект „STEAM - Powered Еducation”, финансиран от Програма „Еразъм +” на ЕС, ученици и преподаватели от учебните заведения Pamukoren Ortaokulu в Република Турция и Branko Radicevic в Република Сърбия, са на посещение в Разград.

Водещи партньори по проекта са образователната организация „Къщичката на чудесата” Каанланд и езиков център „Свят” от областния град, а ръководител на проекта е Айтен Кязимова.

През първата половина на месец април т.г. Сдружение Местна инициативна група (МИГ) Исперих ще обяви прием на проектни предложения мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустимите кандидати могат да бъдат:

1. Община Исперих.

2. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Това стана възможно с проект „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян, който местната управа започна да изпълнява. Финансирането е от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

Обща стойност на проекта е в размер на 45 791 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В средата на март Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат”.

Финансирането е в размер на 46 675 лева и ще се осъществи в рамките на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна бе домакин на заключителна пресконференция по проекта „Креативни центрове/Развитие на културата и творческите  индустрии в Черноморския басейн“- CREA CENTERS. Той се финансира от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2014-2020 и се изпълнява от Община Бяла в партньорство с Украинска асоциация на центровете в помощ на бизнеса (Украйна) и общините Чекмекьой (Република Турция), Констанца (Румъния) и Кавала (Гърция). Финансирането за Община Бяла е в размер на 173 646, 24 евро.

През февруари „Агросис” ЕООД от Заветското село Веселец подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника, опазваща околната среда и въвеждане на иновации в животновъдна ферма”. Той е финансиран по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дружеството е собственик на животновъден обект с капацитет 716 броя едър рогат добитък – говеда, като в настоящия момент притежава 655 от тях.

Областният информационен център-Варна се включи в церемония по първа копка, с която бе даден старт на изпълнението на проекта „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. В събитието участваха представители на Държавен фонд „Земеделие“, МИГ „Възход“, кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков и др.

Подписаха договора за изпълнение на проект „Укрепване на капацитетa на община Исперих”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Стойността на проекта е 116 566 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Областният информационен център-Варна се включи във Второ регионално събитие за Област Варна на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“. То е организирано в изпълнение на проекта „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв. Бенефициент е Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ.

През януари т.г. Едноличен търговец „Лейбер - Мехмед Мухарем” от с. Старо селище, община Исперих, подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника и оборудване за животновъдна ферма”. Той е с финансиране в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 314 684.65 лева, от които 657 342.31 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част е собствено участие на фермера.