#Варна

Международна среща по проекта „Иновативни средства за оценяване в образователния процес за нуждите на отбраната и обществената сигурност - иновативни, цифрови онлайн методи и технологии – FAST“ се проведе във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“-Варна. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ и сe реализира от Полицейската академия в Клуж-Напока (Румъния), Полицейския колеж в Холишов (Чехия), румънската Военноморска академия „Мирча чел Батран“ – Констанца, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и IT-компанията Holisun.

Нова зона за отдих беше изградена в Община Ветрино. Финансирането е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, средствата от което успешно допълват тези от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е реализиран в рамките на кампанията „Чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн -  Варна приключи изпълнението на проекта „Европейската практика - път към успешната професионална реализация“. Той се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Общата стойност на проекта е 72 780 евро. Той се реализира в партньорство  с  Частната професионална и технологична гимназия „Мириам“ в гр. Тулуза, Франция.

Областният информационен център-Варна проведе работна среща с регионалния координатор за Област Варна на Национална селска мрежа. По време на събитието бяха обсъдени текущият прием по мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и предстоящите приеми до края на 2022 г., заложени в Индикативната годишна работна програма.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден за втората покана по програмата за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД), който се проведе в дистанционен формат.

Общинските съветници от комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласие Община Варна да кандидатства по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Проектното предложение предвижда облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“.

ОИЦ-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 85 378 649 лв. Бенефициент е Община Варна.

Реализирането на проекта, който се изпълнява в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД, ще допринесе за намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди във Варна и подобряване качеството на атмосферния въздух.

ОИЦ-Варна се включи в информационна среща, свързана с подготовката за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие. Основна тема на събитието, което се проведе онлайн и на място в град Разлог, бе многофондовото прилагане на подхода ВОМР през настоящия програмен период 2021-2027 г. Организатор на срещата бе Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Варна ще бъде домакин на Националната кампания „Първа работа“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 23 юли (събота) от 18:00 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“.

VII СУ „Найден Геров“ бе изцяло обновено по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Той е финансиран от ОП „Региони в растеж“ и е на обща стойност 12 557 160, 03 лв. Бенефициент е Община Варна.