#Варна

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна се включи в стартираща пресконференция по проекта „Общностен център за деца и семейства-Варна“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 391 165, 99 лева. Бенефициент е Община Варна.

Областният информационен център-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 1 277 090, 67 лв. Бенефициент е Община Варна.

Основната цел на проекта е да се обнови и модернизира сградата на Народно читалище „П. Р. Славейков 1928“ и да се създадат по-добри условия за културна дейност в региона.

Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция по проекта “Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Общият му бюджет е 54 682, 50 лева. Бенефициент е Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“.

Областният информационен център-Варна се включи в официалното откриване на Регионален център за развитие на социалната икономика в морската столица. Звеното функционира към Министерството на труда и социалната политика и е създадено по проект “Развитие на социалната икономика“ с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен във Варна, офиси в подкрепа на социалните предприятия в страната има в Пловдив, Бургас, Благоевград, Ловеч и Габрово.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” обяви прием на проектни предложения по мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият финансов ресурс по процедурата е 114 672 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“.

Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 48 349, 49 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 150 389,85 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн работна среща на тема „Как да насърчим служители на възраст 50+ години да останат в компанията“. Тя се проведе по проекта SilverGrow – „Кариерно ориентиране и дигитално образование за работници на възраст над 50 години  в предприятията“, който се реализира с подкрепата на Програма „Еразъм +“. Партньори по проекта са организации от България, Полша, Словения, Германия и Финландия. От българска страна по него работи Агенцията за икономическо развитие – Варна.

Десет души над 18-годишна възраст с регистрирани поне 10 водолазни спускания и с адресна регистрация в гр. Варна ще имат възможността да се включат в обучение за напреднали водолази. То ще започне на 15 ноември тази година и ще продължи седем дни. Курсът ще се проведе в изпълнение на проекта „Обучение за напреднали водолази с допълнителна квалификация и възможност за трудова реализация”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Инициативи за обществено развитие”.