Техническата и Гимназията по химични технологии в Разград са включени като партньори по европроект

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” в областния град, заедно с Професионалната гимназия по транспорт, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин” от гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев” стартираха проекта „Образование за по-добро утре”.

Той е финансиран по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Бенефициент на средствата е русенското Сдружение „Мулти Акт”.

Бюджетът на проекта е в размер на 190 293.60 лева, които са изцяло безвезмездна финансова помощ.

Основната проектна цел е да се подобри достъпа до висше образование и социалната интеграция на уязвими групи от областите Русе, Разград и Силистра.

В рамките на проекта ученици от уязвими групи ще бъдат подпомогнати да завършат успешно средното си образование, като получават допълнителна учебна подготовка за явяване на държавни зрелостни изпити и кандидатстване във висше учебно заведение. Изискване е учениците от целевата група да са във втори гимназиален етап на обучение в училищата-партньори по проекта и да са от социално слаби семейства, обект на социално подпомагане за последните 6 месеца.

Граждани и младежи от уязвими групи със завършено средно образование също могат да се включат в проекта. Те трябва да не са висшисти и да са от социално слаби семейства, обект на социално подпомагане.

Други участници в проекта могат да са образователни медиатори и помощник-учители със завършено средно образование, без висше образование, вкл. такива от маргинализирани общности като ромите. Те ще могат да опреснят знанията си, като бъдат включени в кандидат-студентски курсове.

Ученици, които бъдат приети в университет, по време на първата година от следването си ще получат подкрепа и от ментор, който ще ги подпомага за адаптиране към академичния живот във висшето училище. Предвижда се семестриалните такси за първата година на приетите студенти да бъдат поети от бюджета на проекта.

Проектните дейности ще се изпълняват в продължение на 15 месеца - до 31 декември 2023 г.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.