#ЕС

Местна инициативна група Исперих  актуализира обявата за прием на проектни предложения по Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и НПО, вкл. МИГ Исперих.

Местната инициативна група Завет - Кубрат удължи крайния срок за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Приемът е обявен в ИСУН 2020 на 18 юли 2022 г. като процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване.

Редовното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ) се проведе в град Завет. Това стана по предложение и със съдействието на Областна администрация Разград.

Домакин на събитието бе производителят и износител на машини за модерно земеделие „Раломекс” АД, бенефициент на средства по множество европроекти.

В рамките на проект „STEAM - Powered Education”, финансиран от Програма “Еразъм +” на ЕС, възпитаници на ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ОУ „Ив. С. Тургенев”, ОУ „Хр. Ботев”, ОУ „Н. Икономов” и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” от областния град посетиха град Назилли, област Айдън в Република Турция.

Визитата се състоя под ръководството на „Къщичката на чудесата” Каанланд ЕООД и Езиков център „Свят”, с проектни ръководители Айтен Кязимова и Илина Иванова.

Каанланд ЕООД е водещата организация по проекта, а партньорите са от Република Турция и Република Сърбия.

Любителският театър „Борис Илиев” при Народно читалище „Съзнание 1891” в общинския център представи пред публика възстановката-спектакъл „Талисманът”, в която оживя духът на стария Исперих. Сценарият е на Милена Николова по книгата ѝ „Старият Исперих в образи и случки” и се базира на документи и изследвания, съхранявани във фонда на Историческия музей. Сценичната адаптация е на Енита Василева, която има и роля в постановката.

С подписване на договор между Община Разград и фирмата, спечелила конкурса, приключи процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка „Разработване на инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона - Разград” в рамките на договор по инициативата „Европейско градско управление” (EUCF).

Координаторът на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) в Разград Светлана Димитрова - Миланова посети Областния информационен център (ОИЦ) и се срещна с неговия екип.

Поводът бе предстоящата информационната обиколка на ОИЦ из Лудогорието през октомври, в рамките на която ще бъдат представени актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите и други донори на средства.

На 13 септември в заседателната зала на Община Завет и на 14 септември в заседателната зала на Община Кубрат, МИГ Завет - Кубрат проведе две обучения за бенефициенти. Те протекоха при един и същ дневен ред и в тях участваха над 20 представители на местните общности.

Община Исперих изпълнява проект „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с. Малък Поровец, с. Белинци, с. Лудогорци, с. Голям Поровец и с. Лъвино)”, като изцяло безвъзмездното финансиране е в размер на 200 009.19 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

То се предоставя чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

Местната управа изпълнява проект „Патронажна грижа + в община Кубрат” по Процедура „Патронажна грижа + Компонент 2”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 133 881.46 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за общината.

Дейностите са свързани с извършване на интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от Covid-19.