#ЕС

В рамките на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, 10 предприятия от област Разград изпълняват свои проекти. Финансирането е от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на подкрепата е да ускори прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

На последното си заседание през февруари т.г. Управителният съвет на Местна инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат взе решение за удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет-Кубрат: подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” . Тя се осъществява чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие и е финансиранe от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В Областния информационен център (ОИЦ) – Разград се състоя информационна среща на тема „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на област Разград”.

Участваха представители на широката общественост от областния град.

Експертите от ОИЦ запознаха присъстващите с инструмента ИТИ, който се прилага за първи път в България през настоящия програмен период 2021-2027 г., както и с финансиращите го програми.

„Турсуна 2000” ЕООД реализира проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стойността на инвестицията е 198 000 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на бенефициента.

В края на януари т.г. „Илк-бир” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на автосервизно оборудване”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Бюджетът на проекта е в размер на 27 675 лева, от които 20 756.25 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 6 918.75 лева са собствено финансиране на бенефициентa.

През месец ноември миналата година „Електроресурс” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 243 533.91 лева, от които 121 766.96 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на дружеството.

Стопанството на фермера Валентин Василев от село Брестовене, община Завет, е от смесен тип. Той стопанисва 4,447 дка земеделска земя и отглежда 75 бр. пчелни семейства.

„Път Консулт” ООД реализира проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дружеството е специализирано в областта на пътното строителство, изграждане и рехабилитация на пътища – част от републиканската и общинската пътна мрежа, автомагистрали, площади и паркинги. То извършва и текущо (в т.ч. зимно) поддържане, както и обезопасяване на националната пътна мрежа.

Местната управа на лудогорския град изпълнява проект „Детска кухня” от Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

Към настоящия момент 42 -ма малчугани на възраст от 10 месеца до 3 години от територията на общината получават безплатно обедно детско меню в рамките на проекта.

Продължава приема на документи за ползването на Детската кухня. Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане” на ул. „Цар Иван Асен II” № 1 в общинския център.

В началото на февруари т.г. се подписа договор за изпълнение на проект „Създаване на съвременна образователна среда чрез модернизация на Основно училище „Васил Априлов”, гр.Исперих”. Той е  с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стойността на проекта е в размер на 3 499 493.26 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента Община Исперих.

Към настоящия момент в ОУ „Васил Априлов” се обучават 593 ученици. То е едно от най-големите училища в област Разград.