#Разград

В рамките на проект „STEAM - Powered Еducation”, финансиран от Програма „Еразъм +” на ЕС, ученици и преподаватели от учебните заведения Pamukoren Ortaokulu в Република Турция и Branko Radicevic в Република Сърбия, са на посещение в Разград.

Водещи партньори по проекта са образователната организация „Къщичката на чудесата” Каанланд и езиков център „Свят” от областния град, а ръководител на проекта е Айтен Кязимова.

През първата половина на месец април т.г. Сдружение Местна инициативна група (МИГ) Исперих ще обяви прием на проектни предложения мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустимите кандидати могат да бъдат:

1. Община Исперих.

2. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Това стана възможно с проект „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян, който местната управа започна да изпълнява. Финансирането е от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

Обща стойност на проекта е в размер на 45 791 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В средата на март Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат”.

Финансирането е в размер на 46 675 лева и ще се осъществи в рамките на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г.

През февруари „Агросис” ЕООД от Заветското село Веселец подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника, опазваща околната среда и въвеждане на иновации в животновъдна ферма”. Той е финансиран по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дружеството е собственик на животновъден обект с капацитет 716 броя едър рогат добитък – говеда, като в настоящия момент притежава 655 от тях.

Подписаха договора за изпълнение на проект „Укрепване на капацитетa на община Исперих”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Стойността на проекта е 116 566 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

През януари т.г. Едноличен търговец „Лейбер - Мехмед Мухарем” от с. Старо селище, община Исперих, подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника и оборудване за животновъдна ферма”. Той е с финансиране в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 314 684.65 лева, от които 657 342.31 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част е собствено участие на фермера.

Общините в Лудогорието – Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил изпълняват проекти по процедура „Грижа в дома”, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Процедурата надгражда дейностите и резултатите от успешно изпълнените проекти по процедурите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” и „Патронажна грижа+”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проектите възлиза на 3 900 322.52 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициентите.

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на Община Самуил”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 126 042 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Целта е подкрепа в изпълнението на правомощията на общинската администрация по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП).

Областен информационен център (ОИЦ) – Разград се включва в 21-то издание на инициативата „Мениджър за един ден”. Тя се осъществява от Джуниър Ачийвмънт – България. 

В рамките на един ден участниците – младежи на възраст от 16 до 29 години, ще получат възможност за кариерно ориентиране и ще се запознаят с реалната работна среда в Областния информационен център – Разград.