#Разград

Това стана ясно от проведеното десето редовно заседание на местния парламент за тази година.

Първото разработвано проектно предложение „Грижа в дома в община Кубрат” ще бъде подадено в рамките на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”, с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси” (ПРЧР) 2021-2027 г.

Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих е координатор на проект „ENTERpreneurs in EUROPE”, финансиран от Програма „Еразъм+” на ЕС.

Други партньори по проекта са училища от градовете Измир, Република Турция и Зорлени, Румъния.

Бюджетът на проекта е в размер на 30 000 евро за трите учебни заведения, а изпълнението на дейностите ще продължи една година.

Местна инициативна група Завет - Кубрат кани членовете на Общото събрание на сдружението за участие в две еднодневни обучения, които ще се проведат, както следва:

  • На 29 ноември, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Завет.

Темата на обучението е „Мониторинг на одобрени проекти и контрол от страна на МИГ”.

Това стана ясно от последното заседание на местния парламент. На него кметът на oбщината е упълномощен да изготви нобходимите документи за участие в две процедури: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” и „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”. Те са в рамките на подмярка 7.2.

Започна прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на Местна инициативна група Завет – Кубрат. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” в областния град, заедно с Професионалната гимназия по транспорт, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин” от гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев” стартираха проекта „Образование за по-добро утре”.

Местната управа започна прием на заявления от кандидат-потребители по проект „Топъл обяд в община Разград”, финансиран от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Услугата цели осигуряването на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Кандидатите трябва да са:

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща с членове на общински пенсионерски клубове в областния град.

Експертите от ОИЦ представиха на възрастните хора актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване с проектни предложения по европрограмите за периода 2021 – 2027 г.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе информационна среща на тема „Новите програми през периода 2021 – 2027 г.”.

Участници в събитието бяха представители на учебни заведения и спортни клубове от областния град. Експертите от ОИЦ ги запознаха с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проектни предложения от европрограмите 2021 – 2027 г. Акцент беше поставен на предстоящите процедури по Програма „Образование” за периода.