#Разград

Инвестиционният проект на бенефициента „Беркай-2010” ЕООД предвижда разширяване на съществуваща кравеферма и изграждане на пристройка с капацитет 140  крави в землището на село Дянково, община Разград.

Проектът е подкрепен в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Местна инициативна група Исперих актуализира обявата за прием на проектни предложения по Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и НПО, вкл. МИГ Исперих.

В рамките на обявения прием  се подкрепят проекти в тематичните области:

Проектът „EUstudents in EUwonderland” е финансиран от програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики”. В изпълнение на проектните дейности от 19 до 23 април тази година трима ученици и трима преподаватели от разградското ОУ „Иван С. Тургенев” успешно приключиха поредната мобилност. Тя се проведе в словенското училище OŠ „Škofja Loka-Mesto” в гр. Шкофя Лока. Освен българските участници, в срещата взеха участие и представители на партньорско училище от Турция.

Толерантността и  съвместното съжителство на хора от различни религии и етнически групи са акцентът в проект, който събра ученици и учители от пет държави в Средно училище „Христо Ботев” в Кубрат.

В периода от 9 до 13 май училището беше домакин на заключителната среща по проект „EVA-2019-1-DE03-KA229-059560_3” от програмата „Еразъм +”.  В нея участваха  28 ученици и учители от Германия, Португалия, Турция, Естония и Франция. Те бяха настанени в семейства на техни връстници от Кубрат, а учителите - в Ученическото общежитие „Максим Горки”.

В началото на май т.г. местната управа на Исперих подписа договор за продължаване на дейностите по проект „Патронажна грижа +”, Компонент 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Стойността на проекта е 162 463.98 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В рамките на проекта хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, поставени под карантина заради Covid-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си, до началото на месец ноември.

Подписаха договор за изпълнението на проект „Модернизация на оборудването и повишаване качеството на услугите на ЕТ „ЧАР - Илияна Тодорова”.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони в рамките на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общият бюджет на проекта е 61 574 лева, от които 42 486 лева са безвъзмездна финансова помощ, а собственото финансиране е 19 088 лева.

Хайри Сали от село Веселец, община  Завет, подписа договор за изпълнение проект „Модернизация на животновъдно стопанство на ЗП - Хайри Сали” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Средствата се предоставят в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 230 614.92 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина - собствено участие на бенефициента.

Местна инициативна група Исперих подготвя прием на проектни предложения по Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустимите кандидати могат да бъдат:

1. Община Исперих.

2. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

В периода от 16-ти до 26-ти май екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе пролетната си информационна обиколка в 7-те общини от областта.

Във всеки общински център в региона ще бъдат организирани изнесени приемни на открито. На тях екипът на ОИЦ ще се срещне с кандидати и получатели на европейско финансиране.

Целта е да се проучат техните идеи и намерения за кандидатстване с проекти по  европрограмите за периода 2021-2027 г., както и пред други донори на средства.

Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски” в Разград завърши успешно своя четвърти проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.