#програма

В рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Завет - Кубрат подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Промените са свързани с изменение на финансовите параметри (до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР).

На 30 септември т.г. в Археологическия резерват „Сборяново” ще се проведе финалното събитие по проект „Младежки инициативи за екологичен преход” на Сдружение „Нов Полет” от село Малък Поровец. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

През октомври започва изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0022-C01 „Бъдеще за децата в община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата му стойност е в размер на 223 424.60 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента.

Целта на проекта е да осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование, здравеопазване и достъп до услуги.

Община Исперих започна изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с. Малък Поровец, с. Белинци, с. Лудогорци, с. Голям Поровец и с. Лъвино)”, като изцяло безвъзмездата помощ е в размер на 200 009 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирането е чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

В периода от 11-ти до 19-ти септември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе цикъл от информационни срещи в 7-те общини от Разградска област.

Темата на събитията бе „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на българските региони”.

Участваха 130 представители на местните и регионални власти, институции, училища, читалища, неправителствения сектор, фирми, местните инициативни групи, земеделски производители и стопани, безработни и граждани.

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Той е на обща стойност 391 161,62 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

В периода от януари 2021-ва до септември 2023 година Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград изпълни дейностите по проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Данаил Илиев, студент във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски” избра Областния информационен център (ОИЦ) – Разград да проведе лятната си учебна практика. Бъдещият специалист по  „Комуникационен мениджмънт” бе част от екипа на ОИЦ в продължение на един месец.

Приключиха ремонтните дейности на покрития пазар и административната сграда към него в общинския център Исперих.

Ремонтирани са покривът и фасадите на обекта. Той вече е с изградена нова електрическа инсталация, осигурени са и пазарни щандове и маси.

В административната сграда е извършен цялостен ремонт на покрива, дограмата е подменена и е обособена тоалетна за хора с увреждания.

На 7 август т.г. „Ивет ентъртейнмънт” ЕООД от град Завет подписа договор за изпълнение на проект „Доставка на оборудване за пътуващо кино, представления и културни събития на територията на МИГ „Завет-Кубрат”.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” на местната инициативна група.

Бюджетът на проекта е в размер на 387 740 лева, като 50% са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 50% са собствено участие на бенефициента.