Община Кубрат приключи успешно социален проект

Местната управа на Кубрат успешно финализира проект BG05M9OP001-6.004-0134-C01 „Патронажна грижа + в община Кубрат – Компонент 2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът е на обща стойност 133 881,46 лева и се осъществи за период от 6 месеца.

Основните проектни дейности бяха „патронажна грижа” и „превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”.

По първата дейност - „Патронажна грижа” се предоставиха почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в домашна среда на общо 62-ма потребители.

Услугите включваха доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Обгрижването се осъществи от мобилен екип - 18 домашни помощници и една медицинска сестра.

По дейността „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности” се предприеха мерки по превенция от заразяване с Covid-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса.

Дейността бе насочена към 120 потребители на социални услуги, държавно делегирани дейности в община Кубрат, 43 заети лица към момента на стартиране на проекта и 22 допълнително заети по проекта.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.