За 24 май потребителите на проект „Топъл обяд в община Разград” получиха подарък

За празника на българската азбука, просвета и култура – 24 май, потребителите на социалната услуга по проект „Топъл обяд в община Разград” получиха подарък и дипляна с информация за празника.

Проектът се изпълнява от началото на тази година в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г., с бенефициент Община Разград.

Ползвателите на социалната услуга са 400 жители от двадесет населени места в общината и се изпълнява за период от 33 месеца.

Освен осигуряване на храна – топъл обяд по проекта са предвидени и съпътстващи мерки, които са различни всеки месец, но са свързани със социализацията на потребителите: с получаване на информация за останалите социални и административни услуги, предстоящи празници и др.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.