ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ № BG16FFPR003-2.001-0012 - „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО, ИКОНОМИЧЕСКО, УСТОЙЧИВО И НИСКО ВЪГЛЕРОДНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион“, с водещ партньор - „Тракия Икономическа Зона“ ЕАД, ще се проведат както следва: 

- 13.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Пловдив, голяма зала на Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ 15

- 14.03.2024 от 10:00 ч. - гр. Куклен, зала в община Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 49

- 15.03.2024 от 10:00 ч. - община Марица, зала в община Марица, бул. „Марица“ 57А, гр. Пловдив

Резюме на Концепцията:

Настоящата Концепция за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално икономическия потенциал на ЮЦР, като център на индустрията в страната, като същевременно се разрешат някои от основните проблеми за икономическото развитие на региона и да се повиши качеството на човешкия капитал в общините Марица, Куклен, Пловдив. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите икономика, околна среда, жилищно настаняване, образование и социални дейности.

Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: две селски и една градска община на територията, една професионална гимназия, една гражданска организация и пет търговски дружества.

Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

- Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 - 6 проектни идеи;

- Програма "Образование" 2021 - 2027 - 1 проектна идея;

- Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 - 1 проектна идея.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво –  местните власти и заинтересованите страни, действащи на територията на Тракия Икономическа Зона.

КИТИ адресира нуждите на три общини – Пловдив, Марица и Куклен на територията на ЮЦР.

Чрез реализирането на предвидения пакет от дейности в КИТИ ще се оползотвори икономическия потенциал на ЮЦР, като център на индустрията в страната и същевременно ще се разрешат някой от основните проблеми за икономическото развитие на региона, а именно:

- ще се изгради липсваща към момента електрическа инфраструктура, която да повиши ел. мощности и сигурност в региона, като адресира проблем, който засяга целия ЮЦР и неговото население;

- ще се изгради канализационен колектор до с. Калековец и необходимата ВиК инфраструктура за отвеждане на отходните води на индустриалната зона и селото с над 2000 жители до ПОСВ на гр. Пловдив, с което ще се реши дългогодишен инфраструктурен, но и екологичен проблем в общ. Марица.

- ще се изгради необходимата ВиК инфраструктура за извеждане на отходните битови води от Индустриална зона Куклен до ПОСВ Куклен, което ще замени неефективните фирмени пречиствателни станции и ще гарантира сигурността на екосистемата и биоразнообразието в региона.

- ще се изградят над 35 000 кв.м. инфраструктура за бизнес и предприемачество на територията на общ. Марица и общ. Куклен за привличане на нови стратегически инвеститори, което ще има икономически ефект върху целия ЮЦР и неговите жители.

- ще се подобри връзката между образованието и бизнеса (индустриалните предприятия в региона), чрез предоставянето на качествено дуално обучение и пробно стажуване на учениците от ПГМП.

- ще се допринесе за намаляване на неактивните/безработните лица на територията на ЮЦР, чрез предоставяне на специфични обучения за конкретно работно място и заетост.

Молим да попълните онлайн анкетата за КИТИ "Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион" на следния линк:  https://forms.gle/A7wVfFZsuwyCX8FCA

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Пловдив (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oic@plovdiv.bg или да позвъни на: 032/262 000.