ПРИКЛЮЧИ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ В БЯЛА СЛАТИНА НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА „ЗЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЗР “

На 20 март 2024 г. в заседателната зала на Община Бяла Слатина се проведе обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/. Обществеността имаше възможност да се запознае с предстоящите проектни концепции за изпълнение, а след представянето им да се получи обратна връзка чрез анкетно проучване, обсъждане и събеседване за концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “.

Основна цел на концепцията „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ е прилагането комплексно решение на  проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия чрез мерки насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост. Като с изпълнението им се цели подпомагане на мобилността и зеления транспорт в общините Враца и Монтана; насърчаване на икономическата активност и предприемачеството, както и осигуряване на транспортна обезпеченост чрез изграждане на Индустриален парк-Враца; обновяване и модернизиране на централна пешеходна зона на град Враца; обновяване, оборудване с нова медицинска апаратура, създаване на мобилен кабинет в Диагностично-консултативен център 1 – Враца; изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Враца"; реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Драматичен театър „Драгомир Асенов“, град Монтана, превенция на риска от наводнения по поречието на р. Скът чрез прилагане на набор от зелени мерки в общините Враца, Борован, Мизия и Бяла Слатина; изграждане на система за наблюдение и управление на състоянието на водите на река Скът в реално време, изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия в населените места по поречието на река Скът. Дължината ѝ е 134 km, която ѝ отрежда 18-о място сред реките на България. Река Скът е най-големият приток на Огоста. Скът е и една от най-опасните реки в България. С тясното си корито и голям водосборен басейн, тя е причина за големи наводнения и десетки смъртни случаи през последните десетилетия. Четирите общини съвместно с Областна администрация Враца, се обединиха като партньори за подготовка на проект за прилагане на зелено – сива инфраструктура, изградена или усъвършенствана с цел приспособяване към изменението на климата за защита от природни бедствия. Планираният индикативен ресурс за изпълнение на инвестицията е в размер на 13 898 160 лв. с ДДС., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ с източник на финансиране Програма "Околна среда" 2021-2027, Приоритет „Риск и изменение на климата“, инвестицията ще бъде изпълнена на територията на общините Враца, Борован, Мизия и Бяла Слатина за период от 36 месеца.

Обща стойност на КИТИ „BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ е  74 534 160 лв. БФП по Програма "Околна среда" и Програма „Развитие на регионите“.

Линк към презентация и анкета на „BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “: 

                                    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tthZewCyh9t2Ex6mHp4kWx65TesszrB9TQmK11295XnuCHnzF6G5T6NkpxF99Kgjl&id=61554949662696                                 

Линк Анкета: https://forms.gle/SZxWMQUZnHT2MDHM6