Областна администрация Враца

На 27 март 2024 г. в заседателната зала на Читалище "Цани Иванов" с. Борован,  община Борован се проведе последното обществено обсъждане по концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “. Областен информационен център-Враца е  част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, проведе първото събитие във Враца на 26 март 2024 г. от информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП с бюджет: 127 000 000 лева. Ще бъдат финансирани проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

На 20 март 2024 г. в заседателната зала на Община Бяла Слатина се проведе обществено обсъждане организирано от Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Областен информационен център – Враца проведе обществена консултация на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в ПТГ „Никола Й .Вапцаров“, гр. Враца на 22 февруари 2024 година. Концепцията въвлича училището и бизнеса в изпълнение на проект, който ще се финансира по Програма „Развитие на регионите“ чрез новия подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). ИТИ ще детайлизират и ще придадат конкретност на Стратегията за развитие на съответния регион. На следващ етап одобрените ИТИ ще се превърнат в конкретни проекти, които ще бъдат финансирани от няколко програми.

На 19.12.2023 г. Екипът на Областен Информационен Център – Враца представи дейността си за 2023 г. В конфертната зала на хотел „Лева“ пред медии беше отчетен проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2022-2023 г.“.

На 18 май 2023 г. в с. Кунино се даде старт на проект „Обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино“. Бенефициент по проекта е Министерство на културата на република България финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“, дейностите по проекта трябва да завършат до 10.08.2023г.  Общата стойност на проекта 1 877 480.57 лв., безвъзмезната финансова помощ 736 580.00 лв., а останалите собствено финансиране.

На 09.02.2023 г. ОИЦ – Враца представи дейностите за предходната година. Управителя Цветана Иванова на Областен Информационен Център – Враца представи данни за изпълнените индикатори чрез проведени информационни срещи с изнесен щанд в всички общини от област Враца  и с над 300 посетители, през годината е проведена една среща с медии, над десет допълнителни срещи и многократни участия в събития на бизнес, общини, физически лица, земеделци и НПО по спечелени проекти.

На 16.12.2021 г. от 10:00 ч. в Залата на ресторант „Лева“ ОИЦ – Враца представи на медиите дейностите, които изпълняваше през последните три години. Мрежата от ОИЦ ще продължи да съществува през новия програмен период, ще се изпълняват същите дейности, като ще има и нови.

 В залата на Областен информационен център – Враца на 29.12.2020 година се проведе пресконференция за представяне на извършените дейности в епидемична обстановка за 2020 г. Услугите, които предоставя ОИЦ-Враца са информационни, логистични, експертни и комуникационни. ОИЦ-Враца дава достъп до информация чрез отговори на запитвания, отправени по телефон, по поща, чрез имейл, факс или през уеб-сайта на мрежата, на място в офиса, чрез Фейсбук, за различни възможности за европейско финансиране.