ВЪВ ВРАЦА СТАРТИРА ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.001 РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, проведе първото събитие във Враца на 26 март 2024 г. от информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП с бюджет: 127 000 000 лева. Ще бъдат финансирани проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се финансират проекти за вътрешна за предприятието (in house) развойна дейност/иновации,  попадащи  в обхвата на приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027.  Допустими кандидати по схемата са предприятия, които отговарят на следните изисквания:

  • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• микро предприятие ≥ 80 000 лева

• малко предприятие ≥ 200 000 лева

• средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева

• голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

  • Да са микро, малки или средни предприятия, или малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно-списъчният брой на персонала им е до 499 служители).

Допустими за финансиране дейности са:

- Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

- Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

- Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Допустими за финансиране разходи са разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация; разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта; разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта; разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията и др. Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 50 000 лева, а максимален размер на безвъзмездното финансиране:

– за микро предприятия – 250 000 лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия – 400 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 500 000 лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за големи предприятия – 500 000 лева, но не повече от 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процента на безвъзмездната помощ е определен:

– за микро и малки предприятия – до 60%

– за средни предприятия – до 50%

– за малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – до 40%

Срок за изпълнение на проектите до 18 месеца, а крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

 

В останалите информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

•          Видин – 27 март 2024 г., (сряда), в залата на Общински съвет – Видин, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

•          Велико Търново – 08 април 2024 г., (понеделник), в залата на …….. от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);

•          Русе – 09 април 2024 г., (вторник), в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация - Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

•          Варна – 10 април 2024 г., (сряда), в сградата на "Юнашки салон" (адрес: бул."Христо Ботев"1), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

•          Стара Загора - 16 април 2024 г., (вторник), в залата на Общински съвет – Стара Загора, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);

•          Бургас – 17 април 2024 г., (сряда), в КЦ "Морско казино" Бургас, зала "Георги Баев", от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

•          Благоевград – 19 април 2024 г., (петък), в зала „22-ри Септември“, в сградата на Община Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.