Тринадесета процедура за неприсъствено приемане на решение – 01.10.2020 г. – 15.10.2020 г.

Файлови документи
Attachment Size
Протокол от Тринадесетата процедура за неприсъствено приемане на решение на КН на ОПДУ, проведена в периода 01.10.2020 г. – 15.10.2020 г. 219.63 KB
Решение на КН на ОПДУ от 16.10.2020 г. 305.79 KB
Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2020 г. (Трето изменение/ октомври 2020) - Приложение 1 към решението 138.22 KB
Мотиви за изменение на ИГРП 2020 на ОПДУ 172.67 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ” по ПО1 - Приложение 2 към решението 241 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ по ПО 1 - Приложение 3 към решението 229 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“ по ПО1 - Приложение 4 към решението 230.5 KB
Критериите за подбор на операции по Процедура „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“ по ПО1 - Приложение 5 към решението 240.5 KB
Наръчник на индикаторите по ОПДУ (Версия 3/ октомври 2020) - Приложение 6 към решението 1.46 MB
Изменение на Критерии за подбор на операции по Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ 277 KB
Изменение на Критерии за подбор на операции по Процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ 243 KB