Кубратска фирма разширява дейността си по европроект

Започна изпълнението на проект „Разширяване дейността на „Техникс” ЕООД, чрез изграждане на складови и обслужващи помещения”. Той е финансиран  по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 782 319.62 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 159.81 лева, а останалите 391 159.81 лева са собствено финансиране на предприятието.

Проектните дейности предвиждат изграждане на склад за получаване и съхранение на резервните части, предназначени за ремонт и обслужване на автомобили, селскостопанска техника, инвентар, както и малка битова част за съблекални, санитарен възел за персонала, стая за почивка и офис на второ ниво, отделено със стоманобетонова плоча и достъп с метално стълбище.

Всички дейности ще се изпълняват до средата на м. септември 2023 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.