#проекти

Местна инициативна група Завет - Кубрат ще проведе годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Събитието ще се състои на открито в съответствие с въведените в страната ограничителни мерки за превенция от Covid-19, на 21 септември 2021 г. (вторник), от 10:00 часа, в пространството пред Народно читалище „Саморазвитие 1902” гр. Завет.

Силвия Петрова от град Кубрат изпълнява проект „Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Петрова”, финансиран чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Завет – Кубрат.

С изпълнението на проектните дейности се подпомага модернизирането на стопанството на бенефициента - земеделски производител.

През юни Силвия си закупи нова техника – трактор и прикачен инвентар, с които ще извършва дейности по обработване на създадената от нея овощна градина.

От началото на август 2021 г. местната управа в областния град изпълнява проект „Патронажна грижа+ в община Разград” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът е на стойност 870 943,01 лева и е с продължителност 15 месеца.

Проектните дейности са в две направления: Направление 1 - дейност Патронажна грижа и Направление 2 - дейност Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

„Пилко” ЕООД е една от най-големите и бързо развиващите се компании в месопреработвателната индустрия в България. Едноличен собственик на фирмата е „АМЕТА Холдинг” АД, а седалището и управлението ù са в град Разград.

Събитията се състояха в периода 19 – 25 август 2021 г. и бяха предназначени за представители на широката общественост и бенефициентите на одобрени вече проекти от територията на двете общини Завет и Кубрат.

От началото на юли 2021 г. Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в лудогорския град Исперих изпълнява проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи в ПГСС „Хан Аспарух”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Бенефициент на средствата е Министерството на образованието и науката.

Местна инициативна група – Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Във връзка с това всички документи по процедурата бяха публикувани за публично обсъждане в ИСУН 2020, като крайния срок за становища и предложения изтече на 19 август 2021 г.

Местната управа продължава изпълнението на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Цар Калоян”, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Целева група по проекта са 60 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайно нуждаещите се.

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.

На 15 август отпътува и третата, последна за тази година, група ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих за международна практика в гр. Сполето, Италия.

Посещението се осъществява в рамките на проект „Знаещи и можещи в Европа”, финансиран от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

През месеците юни и юли т.г. международна практика осъществиха първите две групи ученици по проекта.

Местна инициативна група Исперих обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.