#проекти

Проектните предложения на три общини от Област Варна ще бъдат финансирани през 2023 година по Проект „Красива България“, който дава още една възможност на местните администрации за допълващо финансиране и не дублира дейностите от ЕСИФ/ЕФСУ.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  Бенефициент и възложител на процедурите за обществените поръчки и избор на изпълнители е Министерството на образованието и науката, а Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в Разград като държавно училище, има ангажимента да следи изпълнението на дейностите.

МИГ Завет – Кубрат сключи договор с частен бенефициент за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Завет и Кубрат.

Проектът с наименование „Закупуване на специализирана техника за овощни градини- череши и ябълки биологично производство” е на земеделския стопанин Адриян Дочев от с. Беловец, община Кубрат. Той е одобрен по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на СВОМР, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград завърши 20-тата си поредна информационна обиколка в общините от областта. Събитията се проведоха съвместно с представители на Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Разград в периода 7 – 15 октомври.

Срещите се състояха на открито при спазване на въведените противоепидемични мерки.

След едногодишно прекъсване СУ „Христо Ботев” Кубрат възобнови мобилностите по проект №EC2019-1-DE03-KA229-059560-3 „E.V.A.–Equality, Variety, Acceptance”, финансиран от  Програма „Еразъм+”. Той бе удължен с една година поради наложените ограничителни мерки за пътуване по време на Covid кризата.

За да улесни бенефициентите по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен Кръст създаде специален уебсайт foodprogram.redcross.bg. Страницата съдържа повече информация за Програмата, както и за съпътстващите мерки.

И тази учебна година Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски” в областния град продължава изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020 г.

В периода 24 - 27 септември педагогическите специалисти, преподаващи по професионална подготовка в гимназията преминаха успешно обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите си.

На пресконференция с представители на национални, регионални и местни медии, екипът на ОИЦ – Разград представи графика на 20-та поредна информационна обиколка на ОИЦ – Разград в 7-те общини от областта. В събитията ще вземат участие и представители на Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Разград.

През периода 2014-2020 година в Лудогорието успешно са приключени или се изпълняват над 600 европроекта, на обща стойност повече от 160 млн. лева.

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград подбра 10 проекта, в които са инвестирани евросредства на територията на всяка от общините в Лудогорието и ги включи в новия си четвърти филм.

Местната инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат кани бенефициенти и кандидати за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за Водено от общностите развитие (ВОМР) 2014-2020 г. на МИГ Завет - Кубрат от територията на двете общини, да вземат участие в обучения на тема „Предотвратяване на нередности при изпълнение на одобрени проекти. Финансови корекции”.

Събитията са във връзка с изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружението и ще се състоят при спазване на противоепидемичните мерки за превенция от Covid-19.

Обученията ще се проведат, както следва: