ПО ПРОЕКТ РЕМОНТИРАТ ЧИТАЛИЩЕ И ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ ВАРНА

Проектните предложения на три общини от Област Варна ще бъдат финансирани през 2023 година по Проект „Красива България“, който дава още една възможност на местните администрации за допълващо финансиране и не дублира дейностите от ЕСИФ/ЕФСУ.

По проекта „Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич“ Община Вълчи дол ще ремонтира Народно читалище ”Пробуда-1927” в село Добротич. Очаква се дейностите да започнат през месец май и да завършат през ноември тази година. Общата стойност на инвестицията е 355 046 лв. Със средства в размер на 117 013 лв. Община Долни чифлик ще обнови забавачница по проекта „Текущ ремонт на Детска градина „Щурче“, с. Гроздьово, община Долни чифлик“. Проектът на Община Девня „Вътрешен ремонт на сградата на филиал „Детелина“ към ДГ „Незабравка“,  гр. Девня“ е на стойност 239 882 лв.

Общо 47 проекта за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура в цялата страна ще бъдат финансирани от Министерството на труда и социалната политика по „Красива България“ през 2023 г. С изпълнението им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти, музей и читалища. Общата стойност на одобрените проекти е 12,1 млн. лв.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна