ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР BG05SFOP001-2.025 ПО ОПДУ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ

Вторият информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ ще се проведе на:

10 ноември 2021 г. от 10:00 часа в Webex

Join Webex Meeting

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=md27ade8de2cbf214736a3c06bc78f413

Meeting number: 2734 494 1435; Password: wZP69AphNE6

За да заявите участие в информационния ден на 10.11.2021 г., в срок до 09 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

Очакваме регистрациите ви!