МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.2 ОТ ПРСР

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 150 389,85 лв.

Целта на мярката е подобряване на дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на местната инициативна група чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда.

Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“, притежаващи минимален стандартен производствен обем в размер на 8 000 евро, както и микро, малки и средни предприятия.

По процедурата ще бъдат финансирани дейности, които водят до подобряване работата на предприятието чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, опазване на околната среда, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и безопасността и хигиенните условия на производство и труд, повишаване качеството и безопасността на храните, подобряване на възможностите за производство на биологични храни.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 19 558 лева, а максималният - 97 790 лв. Финансовата помощ за одобрени проекти по процедурата е 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 16.12.2023 г.  


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg;  страница във FB: Областен информационен център - Варна