Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

След решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 7 май 2020 г., Управляващият орган публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г.