Над 200 000 българи са получили директна подкрепа от ОПРЧР

Над 200 хиляди българи са получили директна подкрепа за своето развитие, социална интеграция и по-добър начин на живот, благодарение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това отчете заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Оперативната програма г-жа Зорница Русинова по време на XI-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Тя припомни, че Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е първата и засега единствена оперативна програма, която е успешно затворена за първия програмен период със 100,00% усвояване на целия ресурс. Русинова подчерта, че предизвикателствата пред страната ни са две – трайно безработните да бъдат включени в пазара на труда, и липсата на кадри. „Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през последните месеци разликата между заявените и запълнените работни места е по-малко от 20%“, уточни Русинова. Тя допълни, че една от схемите, които ще бъдат отворени през 2019 г., е свързана именно с подобряване на качеството на обученията.

Станислав Рангелов, заместник-началник на отдел В/5 „Румъния, България“ в дирекция Б „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, също коментира положително нивото на изпълнение на ОПРЧР. Той представи първоначална информация, че в следващия програмен период средствата за социално включване и инвестиции в пазара на труда за България ще бъдат увеличени.

Комитетът за наблюдение одобри осем нови операции и гласува промяна в осем вече одобрени процедури. Общата стойност на всички нови операции е около 61 млн. лева. По този начин размерът на програмираните средства достигна 98,6% процента от общия ресурс на програмата. Новите операции са в подкрепа на ключови политики в областта на пазара на труда и социалното включване.

През следващата година ще бъдат заделени средства за модернизиране дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение с цел предоставянето на по-качествени услуги за професионално обучение. Също така чрез съвместни действия на социалните партньори ще се подкрепят разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие и социалния диалог.

ОПРЧР ще подкрепи няколко ключови мерки, с които реално ще започне изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и последната операция от Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Очаква се в дейностите по новите операции да бъдат включени над 3300 лица с увреждания. За тях ще бъдат създадени 100 нови социални услуги в Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални предприятия.

Предстои обявяването на нов прием по операция „Ваучери за заети лица“ с променено съфинансиране от страна на целевата група в размер на 50% от стойността на обучението. Целта е осигуряване на по-високо качество на обучението, като се повиши взискателността и критичността на обучаващите се към обучителните организации. От друга страна се предоставя възможност и на заети лица над 54 г. да се възползват от условията по процедурата, като по този начин ОПРЧР ще продължи усилията в посока удължаване на активния трудов живот на по-възрастното работещо население чрез осигуряване на достъп до възможностите за учене през целия живот. Чрез одобрените промени в операция „Транснационални партньорства“, в рамките на Приоритетна ос 4, е програмиран целият наличен ресурс поради големия интерес от страна на бенефициентите. Предстои нов прием на проектни предложения.