Събития

Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ

Дата на събитие
Време на провеждане
09:30

На 16 май 2018 г., сряда, от 9.30 ч. в Конферентна зала на хотел „Сенс“ в гр. София ще се проведе Деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще бъде представен Годишният доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г., както и цялостният напредък в изпълнението на програмата.

По време на заседанието ще бъде предложено за гласуване второ изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2018 г. и критерии за подбор на операции по седем процедури за кандидатстване. Процедурите са насочени към: надграждане и развитие на държавния хибриден частен облак, както и на хоризонталните и централни системи за нуждите на електронното управление; за усъвършенстване на концесионната политика; усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор; развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране; осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове, както и за подпомагане на хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ.