Най-често допускани грешки от бенефициентите по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” на етап изпълнение и отчитане на проектите