ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ - 26.08.2022 г.

На 26 август 2022 г. ще се проведе Шестнадесетото извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

На него ще бъде представен за одобрение проект на четвърто изменение на ОПДУ, който включва - създаване на нова приоритетна ос 6 Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ за справяне с миграционните предизвикателства в резултат на войната в Украйна. Средствата за новата приоритетна ос в размер на 42.6 млн. лв. ще бъдат пренасочени от приоритетни оси 1, 2, 3. Изменението включва и промяна на индикатори по приоритетни оси 1 и 5, както и прехвърляне на 1.2 млн. лв. от Техническата помощ на програмата (ПО5) към Техническата помощ за управлението на ЕСИФ (ПО4).

За съгласуване ще бъде предложено трето изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2022 г., както и изменения на критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по новата ПО6 и Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО1 от ИГРП 2018 г.

На заседанието, което ще бъде онлайн, ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, членове на Комитета, наблюдатели и гости.