Указания за е-отчитане чрез ИСУН на проект по ОПДУ по Процедура BG05SFOP001-6.001 за Министерството на туризма