ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИГРП ЗА 2023 г. ПО ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.*

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 28.02.2023 г., включително, на следната електронна поща: TAP-com@government.bg

 

Проектът на ИГРП за 2023 г. на ПТП може да бъде намерен тук.


*Прилагането на ПМС № 162/2016 г. за ИГРП на ПТП за 2023 г. е в съответствие с разпоредбата на § 71, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.).