Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFTA001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Версия 2/ 13.11.2023 г. )