Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFTA001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Версия 3/ 28.11.2023 г. )

Можете да ги откриете и в ИСУН на следния линк.