Подаване на данни /съгл. Член 42 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060/