Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFTA001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“ (Версия 4/ 13.03.2024г. )

Можете да ги откриете и в ИСУН на следния линк.