Предложения от обществено обсъждане за включване в ИГРП 2018 г. - Съгласувателна таблица