Единадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ

На 13 и 14 май 2019 г. в Правец ще се проведе Единадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще бъде представен Годишният доклад за изпълнението на ОПДУ за 2018 г., както и цялостният напредък в изпълнението на програмата.

По време на заседанието ще бъде предложено за гласуване изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2019 г., изменения на критерии за подбор на операции по три от процедурите, включени в него, както и предложения за включване на три нови процедури. Новите процедури са насочени към: разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000, обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация и идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация.

На заседанието ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.