Съобщение за обществено обсъждане до 28.02.2020 г. – изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”(НК).

След откриване на процедурата на 27.02.2017 г. и след изменението на НК със Заповед № ДУ-5/12.03.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПДУ, бяха извършени промени в националното законодателство и правото на ЕС, които налагат допълнителни изменения на НК на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Измененията на НК (в т.ч. и на Условията за изпълнение – Приложение 7 към НК) се налагат с оглед привеждането на насоките в съответствие със следните новоприети или изменени актове от националното законодателство и правото на ЕС:

·           Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с който са изменени регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1304/2013 и е отменен Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ  L 193/1 от 30.07.2018);

·           Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на министъра на финансите за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

·           Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който се прилага от 25.05.2018 г.;

В допълнение, с цел намаляване на административната тежест за кандидатите/ бенефициентите са извършени промени в НК и Условията за изпълнение (Приложение 7 към НК), както следва:

·           Отпада Декларацията за партньорство (досегашното Приложение 3 към НК) като декларираните с нея обстоятелства са включени в Декларацията на кандидата/ партньора (Приложение 2 към НК);

·           Отпада изискването за представяне на Декларация за минимални и държавни помощи от бенефициента/партньора (когато е приложимо) при подаването на всяко искане за плащане по време на изпълнението на проекта;

·           Отпада задължението бенефициентът да подава годишен технически отчет;

·           Отпада задължението бенефициентът да представя застраховка „Разни финансови загуби“ при представяне на искане за авансово плащане.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 28.02.2020 г. по един от следните начини:

-          като ги въведете в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на следния адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

-          като ги изпратите до УО на ОПДУ на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg