ОПДУ - основният инструмент за финансиране на електронното управление

По време на 21-ото издание на Националната конференция по електронно управление, на която ,,Оперативна програма „Добро управление“ бе партньор, г-жа Ирена Първанова представи възможностите и предизвикателствата пред програмата, която е основният инструмент на Република България за въвеждането на електронното управление.

Г-жа Първанова отбеляза, че към момента за електронно управление са договорени почти 200 млн. лв, което е 63% от предвидените средствата. Тя изтъкна няколко от значимите резултати постигнати по програмата:

- 201 044 делегирани митнически представителства благодарение на надградените основни системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи,

- изцяло новото регистърно производство, с възможност за подаване на заявления 24 часа, 7 дни в седмицата, изпълнено по проекта за Търговския регистър на Агенция по вписванията.

- 819 публикувани обявления и 584 подадени електронни оферти по проекта за Електронни обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки

- 348 електронни административни услуги, благодарение на проекта за хоризонтални и централни системи на ЕУ на Държавната Агенция „Електронно управление“,

Като един от най-значимите бенефициенти по програмата с договорени почти 70 млн. лв., тя открои именно ДАЕУ, от изпълнението на чиито проекти в голяма степен зависи изграждането на електронно управление в България.

Г-жа Първанова представи данни от eGovernment Benchmark 2019, според които дигиталните умения на населението са 29 % в сравнение със средните за Европа 49%, а степента на използване на ИКТ е 33% при средно за Европа 53%, което говори че характеристиките на потребителите са доста под средното ниво. За щастие характеристиките на администрацията и на дигиталната среда по показателите качество, откритост и свързаност доста се доближават до средните, като изключение прави единствено дигитализацията в частния сектор, която е на незавидните 18% при средни 42%.

Беше отбелязана и петата успешна година за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, която е предназначена да събира и обработва данни за оперативните програми, изпълнявани в България в периода 2014 – 2020 година. Към момента тя има 74 697 потребители, 32 240 подадени проекти и над 8 млрд. лева верифицирани искания за плащане.

Ирена Първанова повдигна въпросите дали се използват наличните дигитални възможности, какво е качеството на е-Услугите, степента на доверието и каква е готовността на администрациите за транформация.

По време на конференцията, проекти финансирани от ОПДУ бяха детайлно представени от Държавната агенция „Електронно управление“, Агенцията по вписванията и Агенцията по обществени поръчки.