Приключи оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по Процедура BG05SFOP001-2.019: „Специализирани обучения за териториалната администрация"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” публикува списък с 3 проектни предложения, недопуснати до техническа и финансова оценка (от общо 72 получени в срок).

Списък на проектните предложения недопуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG05SFOP001-2.019 - публикуван на 17.03.2020 г.

Оценителната комисия започна работа на 10.02.2020 г. и се очаква да приключи в съответствие с нормативно определения тримесечен срок.

#ОстанетеСиВкъщи #ИзползвайтеЕлектронниЕслуги