Указания на УО на ОПДУ във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПДУ дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

1. Бенефициентите следва да предприемат всички необходими действия за осигуряване на изпълнението на дейностите по проектите, при съблюдаване на приложимите мерки за социална изолация съобразно указанията на министъра на здравеопазването за периода на извънредно положение (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf).

2. Планираното изпълнение на конкретни дейности за периода на извънредно положение, които предвиждат физическо присъствие на участници, като (прес-) конференции, обучения, семинари, форуми, кръгли маси, работни срещи и други публични събития, както и посещения в други държави, следва да бъдат:

    2.1. проведени дистанционно чрез подходящи форми на неприсъствена, електронна комуникация, като видеоконферентни връзки, виртуални публични мероприятия, излъчване на живо онлайн (лайвстрийм) и други, съобразно утвърдения план за изпълнение на дейностите. Дейностите следва да бъдат изпълнени в рамките на предвидените средства за реализирането им, като се осигури адекватна одитна следа чрез записи от (видео-) конферентни и лайвстрийм събития и доказателства за регистрираните в събитието участници и други подходящи начини.

    2.2. отложени единствено след предоставена пред УО на ОПДУ обосновка за обективната невъзможност дейностите да бъдат проведени неприсъствено/дистанционно до отмяната на извънредното положение в страната и извършена промяна на съответния договор за БФП.

УО на ОПДУ е солидарен с националните и международните мерки за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, като съблюдава и призовава всички бенефициенти да спазват препоръките на Националния оперативен щаб и противоепидемичните мерки, приети от правителството и Народното събрание.

Актуална информация във връзка с изпълнението на проектите по ОПДУ в условията на извънредно положение може да проследявате в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg.

Екипът на УО на ОПДУ

#ОстанетеСиВкъщи

#ИзползвайтеЕлектронниУслуги