ОПДУ обявява процедура BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на Aгенция "Mитници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на агенция "митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.

Целта на процедурата е продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Агенция „Митници“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 13 390 000 лв.. Максималният срок за изпълнение на проекта до 31.12.2021 г.

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020 и в eufunds.bg

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 01.03.2019 г., 17:00 ч.