Указания на УО на ОПДУ за изпълнение на проектите след отмяната на извънредната епидемична обстановка

За периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

1.     Всички проектни дейности следва да се изпълняват съобразно условията на проекта или след съответни изменения в него в случай на необходимост, при съблюдаване на действащите противоепидемични мерки и указания на компетентните органи до и след 14 юни 2020 г., ако има такива.

2.     С оглед на установената успешна практика, дистанционните (виртуални) форми на провеждане на дейности, които предвиждат колективно физическо присъствие на участници, като семинари, обучения, (прес-)конференции, форуми, кръгли маси, работни срещи и други публични и информационни събития, остават препоръчителни и след 14 юни 2020 г., при наличие на техническа възможност и съответно изменение на проектите, където е необходимо. За дистанционно изпълнените дейности следва да бъде осигурена подходяща одитна следа съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Условията за изпълнение към съответните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

3.     На основание §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП), от 14 юни 2020 г. възлагането на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за всички възложители. Конкретни указания относно провеждането на виртуални заседания на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки до 14 юли 2020 г. (https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU9_2020.pdf), изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП също до 14 юли 2020 г. (https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU_2020.pdf), както и текущите указания на Агенцията по обществени поръчки, можете да следите на официалния интернет сайт на агенцията (https://www2.aop.bg/metodologiya/metodicheski-ukazaniya/).

 

Екипът на УО на ОПДУ