Анонс - Тринадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ

На 24 ноември ще се проведе Тринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което заради противоепидемичните мерки, то ще бъде организирано онлайн.

На него ще бъде представен цялостният напредък в изпълнението на програмата и ще бъде съгласувана Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2021 г. По време на заседанието ще бъдат предложени за гласуване Критерии за подбор на операции по процедура “Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР, чрез специализирани обучения”.

На заседанието ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, членове, наблюдатели и гости.

През 2020 г. работата на КН на ОПДУ бе организирана чрез процедури за неприсъствено приемане на решения, като бяха проведени общо четири. На тях бяха взети множество решения относно изменението на програмата, изменения на ИГРП 2020, одобрение на Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2019 г., одобрение на критерии за подбор на операции по множество процедури и др.